"Møllergata Bymiljøskole"
Ideprosjekt 2009.
Oppdragsgiver Møllergata Skole.

Prosjektet omfatter lansering av en rekke ideer knyttet til en ambisjon om omdefinering av Møllegata Skole til "Møllergata Bymiljøskole".
Begrepet "Bymiljøskole" skal knyttes til en rekke kvaliteter rundt mangfold, sosiale strukturer, urbamnisme, kultur og historie. Dette kan være en
strategi både for utforming, pedagogikk og innhold. Ideprosjektet kommer også med konkrete forslag til omforming av skolegårdes planløsning, med
 nye elementer, ny avgrensning, beplantning, endret trafikkhåndtering, sykkelparkering, adkomstutforming  etc.
Ideprosjektet skal danne starten på en lenger prosess både internt (ledelse, lærere, elever og foreldre) og eksternt (mot kommunen, politikere, presse,
organisasjoner, etc.)


Møllergata Bymiljøskole", forslag til ny planløsning skolegård.


Undervisning under et tre i Afrika.

Det store eksisterende tuntreet forsterkes  med en amfi rundt, som kan fungere som arena for spontan og planlagt aktivitet. Treet og amfiet deler av
skolegården i ulike soner, til forskjell fra dagens store asfalt-skolegård.