H-BLOKKA   -  FORSLAG TIL VIDERUTVIKLING AV REGJERINGSKVARTALET

Ideinnspill i forbindeklse med galleri 0047 sin åpne invitasjon til idedugnad for utvikling av rehjeringskvartalet
Ideprosjekt, MARS 2014.

Vår beskrivelse av forslaget:

"DETTE INNSPILLET I DISKUSJONEN OM REGJERINGSBYGGENES FREMTID ER EN VIDEREFØRING AV
EN MULIGHET VI BESKREV I VÅR KRONIKK I DAGSAVISEN 6. NOVEMBER 2013.

Y- OG H-BLOKKA UTGJØR BEGGE VIKTIGE ELEMENTER I EN BYGNINGSMESSIG HELHET,
OG VÅRT UTGANGSPUNKT ER AT BEGGE BYGNINGENE MÅ BEVARES.
Y-BLOKKA OPPHØRER I VÅRT FORSLAG Å HA REGJERINGSFUNKSJONER,
MEN BYGGES OM OG TAS I BRUK SOM FREDSUNIVERSITET, GJERNE I SAMMENHENG
MED DEICHMANNSKE BIBLIOTEK SOM SNART SKAL FRAFLYTTES.

VI SER DET SOM NATURLIG AT ET KOMPLETT NYTT REGJERINGSKVARTAL ETABLERES NORD FOR GRUBBEGATA.
H-BLOKKEN BØR LIKEVEL MED SIN STATUS OG HISTORIKK FORTSETTE Å INNEHOLDE STATSMINISTERENS KONTOR.
GRUBBEGATEN BØR STENGES AV I FORBINDELSE MED DETTE GREPET. VI SER DET SOM HENSIKTSMESSIG Å
ETABLERE NYE INNVENDIGE SAMMENHENGER MELLOM BYGGENE VED Å GLASSE INN EN LAVERE BEBYGGELSE
MELLOM BYGGENE OG KVARTALENE.
PÅ DENNE MÅTEN ETABLERES INNVENDIGE MYLDREAREALER FOR REGJERINGSADMINISTRASJONEN,
OG DET SIKKERHETSMESSIGE IVARETAS LETTERE. DET BLIR DERMED OGSÅ MULIG Å REETABLERE DEN OPPRINNELIGE
ÅPENHETEN UNDER H-BLOKKA, OG BEDRE SAMMENHENGER I BYEN REETABLERES DERMED.

FOR Å KOMPENSERE FOR AREALER SOM AVSTÅS FRA Y-BLOKKA SER VI DET SOM NATURLIG Å
GÅ FOR HØY UTNYTTELSE I DET NYE REGJERINGSKVARTALET NORD FOR GRUBBEGATEN, GJERNE I FORM
AV HØYBYGG.

H-BLOKKEA MÅ IMIDLERTID FREMDELES MARKERE SEG SOM DET VIKTIGSTE BYGGET, OG MAN BØR VED EN
OMBYGGING AV H-BLOKKA IKKE VÆRE REDD FOR Å GÅ YTTERLIGERE OPP I HØYDE
VI ER AV DEN OPPFATNING AT H-BLOKKA KAN BYGGES VIDERE PÅ, MODERNISERES, OG TILFØRES NYE HISTORISKE LAG.

I TILLEGG MENER VI DET ER RIKTIG Å BYGGE ET BESØKSSENTER I FORBINDELSE MED H-BLOKKA.
DETTE SENTERET KAN INNEHOLDE INFORMASJON OM VIKTIGE SAKER REGJERINGEN JOBBER MED,
INFORMASJON OM REGJERINGSSAMMENSETNING OG ORGANISASJONSSTRUKTUR, OG HA KAFE
OG MINNESENTER FOR BOMBEHENDELSEN.
MINNEMONUMENTET SOM SKAL ETABLERES I OMRÅDET BØR UTFORMES I SAMMENHENG MED DETTE SENTERET."
H-blokka og Y-blokka er del av samme anlegg, begge må bevares.


Regjeringsbygget kan, på samme måte som riksdagsbygningen i Berlin i sin tid ble, tilføres nye lag og både fremstå som ent moderne/funksjonelt bygg
og ha rolle som nasjonalt monument.


Vår kronikk i dagsavisen, 13. november 2013: