Bydelen Strømsø, Drammen

Konkurranseforslag 2010.
Åpen internasjonal idekonkurranse om utvikling og omforming av bydelen Strømsø til en bærekraftig bydel.
Samarbeidsprosjekt med April Arkitekter as

Vårt hovedgrep var å grave ut en elvekanal på innsiden av jernbanesporet, for å bringe vannet tilbake til bydelen etter at jernbanen tok elvefronten
da den i sin tid ble anlagt. Fyllmassene fra utgravingen benyttes til ny byggegrunn på utsiden av sporene, der vi foreslo en ny størrre bebyggelse som
kompensensjon for tapt byggegrunn på innsiden. De atraktive tomtene og utbyggingen på utsiden finansierer utgravingen av kanalen på innsiden av
sporene. Slik ville bydelen Strømsø gjenerobre sin rolle som "elvebydel" og få en aktiv "sky-line" sett fra motsatt elvebredd, samtidig som det maritime
igjen setter sitt preg på bydelen.
Prosjektet foreslår i tillegg en gjennomarbeidet fortetting av det sentrale bydelsområdet, med etablering gågater og  gode urbane plassrom.
Nye trafikale løsninger både inne i bysenteret og i forbindelse med den trafikerte ringveien rundt bydelen foreslås. Myke trafikanter prioriteres i sentrale
bydelsstrøk, mens biltrafikk kanaliseres til ringveien.
En ny overgang over jernbanesporene gir bydelen direkte adkomst til perrongene i tillegg til adkomstmulighet til elvepromenaden. Et sjøbad i enden
av overgangen blir en atraksjon, og aktiviserer sammen med bebyggelsen langs elven promenadeområdet.

All ny bebyggelse foreslås utviklet innenfor passivhus-standarden. Alle nye tak skal være flate, med uteoppholdsareal og beplantning.
Prosjektet ser også på hvordan rotsoneanlegg kan rense gråvann fra bydelen, og hvordan små høydeforskjeller kan benyttes til naturlig infiltrasjon av
overflatevann, for å avlaste renseanlegg. Solenergi genereres på nye vegg- og takflater.